Provozní řád jídelny

Provozní řád školní jídelny

Odhlášení stravy (děti)

Stravování lze odhlásit nejpozději do 14.00 hodin dne předešlého (platí i u odpoledních svačinek) těmito způsoby:

  • osobně zapsat do sešitu ve vstupní hale
  • telefonicky na pevnou linku
  • e-mailem
  • SMS zprávou na mobil vedoucího školní jídelny

Neodhlášený oběd je možné odebrat do čistého jídlonosiče od 11 – 12 hodin u výdejního okénka (ze zahrady, vedle vchodu do kuchyně).

Neodhlášenou přesnídávku a svačinku nelze vyzvednout z hygienických důvodů. 

Na opožděné odhlášky nebude brán zřetel!

Ceny stravného

S platností od 01. 01. 2017

Kategorie

Cena za 1 den vč. DPH

I. Kategorie 3 - 6 let celý den 57,- Kč
Dopoledne (přesnídávka, oběd) 45,- Kč
II. Kategorie 7 let celý den 69,- Kč
Dopoledne (přesnídávka, oběd) 54,- Kč
III. Kategorie cizí strávníci (oběd) 90,- Kč

Platby, vyúčtování přeplatků (děti)

Záloha na měsíc činí 1100 Kč. Možné přeplatky (za absence dítěte) z minulých měsíců budou vyúčtovány na začátku měsíce ledna, května a září. Zálohu uhraďte na účet školní jídelny a to vždy nejpozději do 10tého příslušného měsíce (nejlépe trvalým příkazem) na účet: 43 – 6597280267 / 0100. Variabilní symbol je každému dítěti přidělen ve smlouvě o poskytování předškolního vzdělávání.

Objednávání stravy– cizí strávníci
Poslední dva pracovní dny v týdnu je možné stravu závazně objednat na další týden v čase od 7.30 – 12.00 u vedoucího školní jídelny.

Způsob úhrady stravného (cizí strávníci)

Stravné se hradí na týden dopředu, dle předpokládaného počtu obědů v týdnu následujícím osobně u vedoucího školní jídelny. Při nevyzvednutí objednané stravy zaniká nárok na vrácení stravného. Řádně odhlášená neodebraná strava bude vyúčtována dle domluvy např. následující týden, měsíčně, čtvrtletně.

Odhlášení stravy – cizí strávníci
Odhlásit stravu lze osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu u vedoucího školní jídelny, nejpozději však do 12.00 hodin předcházejícího dne.

Pravidla pro výdej stravy do jídlonosičů

  1. Strávník , který odebírá stravu do jídlonosiče si zajistí dvoje jídlonosiče na výměnu. Strávník si osobně přijde v době pro odběr stravy do jídlonosičů dle určených hodin.Výdej pro cizí strávníky je od 11.30 – 12.30 hod. u okénka vedle vchodu do kuchyně.
  2. Strávník zajistí popis jídlonosičů.
  3. Do skleněných nebo znečištěných nádob stravu nepodáváme, dle §26 zákona nedoporučujeme také používat hliníkové nosiče č. 258/ 2000 o ochraně veřejného zdraví je osoba povinna zajistit, aby předměty běžného užívání za obvyklých nebo běžně nepředvídatelných podmínek nezpůsobily poškození zdraví fyzických osob nebo nepříznivě ovlivnily potraviny nebo pokrm.
  4. Školní jídelna zodpovídá za hygienickou nezávadnost stravy nejdéle do 15 minut od jejího vydání do jídlonosiče.
  5. Dle vyhlášky č.602/2006 odst. 2 má být oběd k přímé spotřebě, spotřebován do 4 hodin od výdeje.

Informace
Při postupu vyřizování stížností, oznámení a podnětů a dále poskytnutí informací se, prosíme, obracejte na vedoucího školní jídelny pana Milana Dundoviče nebo ředitelku MŠ Táňu Smolkovou.