Hygienická pravidla Covid

Tato směrnice je vydaná na základě dokumentu vydaného MŠMT „Provoz škola a školských zařízení ve školení roce 2020/2021 vzhledem ke Covid - 19“.

Děti
Prosíme rodiče, aby děti přiváděli do 8.45 hodin. Při vstupu použijte hlavní vchod, kde bude umístěna také desinfekce na ruce pro vaše použití.
V areálu školky jsme bez roušek, prosíme, aby chodili v této situaci opravdu jenom rodiče dětí, pokud možno poprosíme vždy jen doprovod jednoho z rodičů. Přece jen chceme co nejvíce ochránit zdraví personálu a dětí tak, abychom mohli nadále fungovat v plném provozu.
V případě výskytu příznaků onemocnění u dítěte (teplota, kašel), budeme okamžitě volat rodičům, aby si své dítě ze školky vyzvedli.  Prosíme, abyste přišli v takovém případě co nejdříve. V případě chronického onemocnění, včetně alergií, je nutné předložit potvrzení praktického nebo odborného lékaře, potvrzující tuto skutečnost.
V případě, že pro okres Praha-východ bude platit oranžové zabarvení semaforu, budou následovat tato opatření:

- v co nejkratším čase po příchodu do školky si každé dítě důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem, případně provede dezinfekci rukou. Důsledně dbáme na hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve školce, před každým jídlem si děti umyjí ruce a použijí papírový ručník.
- ve třídách větráme – větrání bude průběžné, i v případě nepříznivého počasí. Kašlat a kýchat je nutné nejlépe do jednorázového kapesníku, ten neprodleně vyhodit a následně si důkladně umýt ruce. Papírové kapesníky jsou k dispozici v každé místnosti, kde se děti pohybují.
- návraty ze zahraničí - při příjezdu dítěte ze zahraničí se postupuje podle pravidel nastavených „semaforem“ Ministerstva zdravotnictví, který stanoví seznam zemí podle míry rizika nákazy a pravidla z toho vyplývající. Pokud se dítě vrací ze země, kde je po návratu nařízena karanténa, musí být dodržena. Zákonný zástupce dítěte oznámí vždy před nástupem do školky ředitelce MŠ, kterou zemi navštívil (SMS, e-mailem).
- platí zákaz nošení vlastních hraček do třídy s výjimkou jedné oblíbené hračky do postýlky pro čas odpočívání.

Návštěvy

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí do školky vstoupit. Zákonní zástupci dětí a další cizí osoby vstupují do školky po dohodě s pedagogickým pracovníkem či ředitelkou a zdržují se zde co nejkratší dobu ve vymezeném prostoru daném zaměstnancem školky. Pokud možno své požadavky vyřizují elektronickým způsobem nebo telefonicky. V případě rodičovských večerů jdou rodiče co nejkratší cestou do daného prostoru. Po skončení provede úklidový pracovník dezinfekci třídy (stoly, židle, kliky,…). Rodičovské večery, případně konzultace s rodiči se konají v době, kdy již nejsou děti ve školce přítomny (nebo je přítomno jen minimum dětí v jiných prostorech) Rodiče dětí či další cizí osoby při vstupu do budovy školky provedou umytí či dezinfekci rukou.

Pedagogičtí pracovníci
Pedagogičtí pracovníci dbají na dodržování hygienických pravidel dětmi, návštěvami i mezi sebou. Provádějí ve třídách a ostatních prostorách, při pobytu s žáky větrání každou hodinu po dobu nejméně 5 minut. Stejným způsobem větrají všichni zaměstnanci v ostatních prostorách, např. v ložnici, kanceláři a sborovně.

Pokud se u zaměstnance školky objeví příznaky infekčního onemocnění s podezřením na Covid-19, školku nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.
Pokud bude zaměstnanci nařízena karanténa, neprodleně o této skutečnosti informuje ředitelku mateřské školy.
U zaměstnance v karanténě je po domluvě se zaměstnavatelem možné (je-li to organizačně a provozně proveditelné), aby vykonával práci z jiného místa po dobu, kdy bude v karanténě (např. příprava podkladů pro práci s dětmi, administrativní činnosti apod.); v tomto případě zaměstnanci přísluší plat (nebo mzda). Pokud k dohodě nedojde, není povinností zaměstnance po dobu karantény práci vykonávat, protože v daném období je z pohledu právních předpisů v obdobné situaci jako v případě nemoci (hmotné zabezpečení zaměstnance: za prvních 14 kalendářních dní náhrada mzdy/platu ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku zaměstnance, od 15. kalendářního dne nemocenská).
Pokud je zaměstnanec školky v rizikové skupině, může podle svého uvážení pro svoji ochranu používat roušku či jinou ochranu nosu a úst s vyšším stupněm ochrany nebo respirátor a zachovávat sociální distanc.

Distanční vzdělávání
Školka organizuje distanční vzdělávání pro nejstarší děti, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve školce více než poloviny dětí alespoň jedné třídy. Školka přizpůsobí distanční vzdělávání jak individuálním podmínkám jednotlivých dětí, tak také personálním a technickým možnostem školy.


Školní akce
Při organizování školních akci je třeba brát zřetel na momentální epidemiologickou situaci a řídit se podle pokynů Ministerstva zdravotnictví v oblasti konání akce.

Rámcová pravidla pro zajištění školního stravování

- Školní stravování bude dětem poskytováno v běžné podobě.
- Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.
- Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Svačina v rámci rozvoje sebeobslužných
  návyků probíhá navyklým způsobem při zvýšeném dohledu pedagogických pracovníků.

Základní pravidla pro provádění úklidu
Úklid probíhá průběžně. Úklidový personál průběžně doplňuje zásobníky s mýdlem a dezinfekcí, jak ve třídách, toaletách a u vchodů tak, aby vždy byly k dispozici.
Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.


Všichni zaměstnanci školy byli informováni o zvýšených hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů. Seznámení s touto směrnicí stvrzují svým podpisem.

V Praze dne 1. 9. 2020


          Mgr. Táňa Smolková,
                                                                                      ředitelka MŠ MAITREA o.p.s.